تلفن

22216161 خط یژه -

22247552-3

22216161

09122404397   (موسوی)

 

آدرس: تهران،خیابان شریعتی

بالاتر پل صدر،خیابان سهیل

پاساژ سهیل

 

Email:komeh.agency@gmail.com

 

مشاورین مسکن کومه

متخصص امور ملکی و ساختمان

 

 

 

 

 

04- زمین

03- تجاری  اداری

02- فروش

01- رهن و اجاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-       رهن  اجاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02- فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03- تجاری و اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04- زمین