با آگهی در سایت

حراج ایران

به کسب و کار خود

رونق دهید

HarajIran.net

info@harajiran.net

harajiran@yahoo.com

09123402347

44600829

 

 

جهت تهیه تلفن های بیسیم پاناسونیک ابتدا از جداول زیر تلفن مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس از طریق شماره های تماس ارائه شده ،ایمیل ویا از طریق سایت بخش تماس با ما از قیمت مدل  مورد نظر خود،نحوه پرداخت و ارسال کالای مد نظر خود مطلع شوید .

توجه: به علت نوسانات قیمت ارز و شرایط فعلی بازار امکان درج قیمت در سایت وجود ندارد .

تلفن های بیسیم

پاناسونیک

 

(کد:M06)

 

 

 

 

با آگهی در سایت

حراج ایران

به کسب و کار خود

رونق دهید

HarajIran.net

info@harajiran.net

harajiran@yahoo.com

09123402347

44600829

 

03- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG5511

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

02- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-PRW120

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

01- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-PRS120

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

08-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3612BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

07-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3611BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

06-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG1611BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

05-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3411/3412BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

04-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG1311BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

13-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG3722BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

12-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3721BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

11-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6511

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

10-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3712BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

09-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3711BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

18-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG 3811/3812

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

17-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG2361JX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

16-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG2360JX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

15-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG6821

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

14-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG6521BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

23-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3662JX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

22-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3661JX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

21-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG9341BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

20-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6561BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

19-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3821/3822 JX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

28-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG9581B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

27-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG939

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

26-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG9385BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

25-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG2480BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

24-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6451/6461BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

33-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG2511/2521BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

32-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG7511BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

31-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG1711 BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

30-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TGF340B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

29-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TGE272S

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

38-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG4222 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

37-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG8511

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

36-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG 8521

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

35-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG2721/2711BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

34-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG 4711

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

43-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG6582 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

42-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG4741/4742 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

41-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG2512/2522 BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

40-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG5521/5522

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

39-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG8611

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

48-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG7872 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

47-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG7741/7742 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

46-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG7642

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

45-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6842

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

44-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6841

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

53-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TGF350N

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

52-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG9471/9472 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

51-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG9391

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

50-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG6671 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

49-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG4771 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

58-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG6672 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

57-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6591/6592 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

56-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG9311BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

55-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG2340

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

54-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG9331BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

63-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX- TG9361BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

62-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6641 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

61-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6632 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

60-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG7531/7532 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

59-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG7731 B

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

68-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6411/6412BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

67-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG6421BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

66-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG7301/7321BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

65-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG7341BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

64-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG8421BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

70-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3531/3532BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

69-تلفن بیسیم پاناسونیک مدل Panasonic KX-TG3521/3522BX

 

 

قیمت:======تومان

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

01- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-PRS120

دارای امکانات:

o        صفحه نمایش رنگی ۲٫۲ اینچی

o        امکان ثبت ۱۰۰ شماره و نام در دفترچه تلفن گوشی

o        دارای منشی تلفن با قابلیت ضبط ۳۷ دقیقه پیام

o        ساعت زنگ دار پیشرفته

o        شماره گیری مجدد خودکار

o        امکان افزایش تا ۶ گوشی بیسیم

o        امکان ارسال و دریافت SMS-در صورت پشتیبانی مخابرات منطقه

o        کالر آیدی گویا (Talking Caller ID)

o        امکان ذخیره تماسهای ناخواسته تا ۱۰۰ شماره-Black list

o        امکان تعریف ۹ شماره به عنوان شماره گیری سریع

o        حافظه ۵۰ تایی برای ثبت شماره تماس های ورودی

o        حالت شب

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

 Panasonic KX-PRW120

 دارای امکانات:

o  صفحه نمایش رنگی ۲٫۲ اینچی

o        امکان ثبت ۵۰۰ شماره و نام در دفترچه تلفن گوشی

o        دارای منشی تلفن با قابلیت ضبط ۳۷ دقیقه پیام

o        ساعت زنگ دار پیشرفته

o        امکان اتصال به شبکه بیسیم WIFI

o        امکان اضافه کردن گوشی موبایل به عنوان داخلی توسط WIFI

o        شماره گیری مجدد خودکار

o        امکان افزایش تا ۶ گوشی بیسیم

o        امکان ارسال و دریافت SMS-در صورت پتیبانی مخابرات منطقه

o        کالر آیدی گویا (Talking Caller ID)

o        امکان ذخیره تماسهای ناخواسته تا ۵۰ شماره-Black list

o        امکان به اشتراک گذاشتن دفترچه تلفن موبایل با این گوشی بیسیم

o        امکان تعریف ۹ شماره به عنوان شماره گیری سریع

o        حافظه ۵۰ تایی برای ثبت شماره تماس های ورودی

o        حالت شب

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

  Panasonic KX-TG5511 

 

دارای امکانات :

 

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی بیسیم

o        کیفیت ساخت بالا

o        دارای دو گوشی بیسیم (فقط ۵۵۲۲)

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه نام و شماره تلفن

o        دارای ۱۰ زنگ پلی فونیک و ۵ زنگ روی گوشی

o        دارای Caller ID با حافظه ۵۰ شماره

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

04- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic  KX-TG1311BX

دارای امکانات :

o      ۴ تنوع رنگی

o      صفحه نمایش نورانی

o      دارای Caller ID

o      دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ ورودی

o      قابلیت مشخص کردن ۹ شماره برای تماس سریع

o      کلید شماره گیر مجدد با ۱۰ حافظه

o      ارتباط داخلی بین گوشی های تلفن (برای مدل های ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳)

o      استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o    ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic  KX-TG3411 / 3412BX

دارای امکانات

o          صفحه نمایش نورانی

o          دارای دو گوشی بیسیم (فقط ۳۴۱۲)

o          دارای Caller ID

o          کیفیت ساخت بالا

o          دفترچه تلفن مشترک با ۵۰ حافظه

o          قابل نصب بر روی دیوار

o          استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o          ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG1611BX

دارای امکانات :

o      دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه شماره تلفن و نام

o      کیفیت ساخت بالا

o      دارای الارم ساعت

o      استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o      قابلیت نصب روی دیوار

o      دارای صفحه نمایش نورانی روی گوشی

o      فناوری صدای شفاف

o      ۱۰ حافظه تکرار شماره

o      ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG3611BX

 دارای امکانات :

o     کیفیت ساخت بالا

o    صفحه نمایش نورانی

o    حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o    دارای Caller ID و امکان تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o    نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و شارژ باتری

o    دفترچه تلفن مشترک با ۵۰ حافظه

o    بلندگوی دیجیتال روی گوشی

o    قابل نصب بر روی دیوار

o    استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o    ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG3612BX    

 دارای امکانات

o     کیفیت ساخت بالا

o     دارای دو گوشی بیسیم

o     صفحه نمایش نورانی

o     حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o     دارای Caller ID و امکان تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o     نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و شارژ باتری

o     دفترچه تلفن مشترک با ۵۰ حافظه

o     بلندگوی دیجیتال روی گوشی

o     امکان مکالمه همزمان سه نفر با یک خط شهری

o     قابل نصب بر روی دیوار

o     استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o     مدل تک گوشی این محصول ۳۶۱۱

o     ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG3711BX

دارای امکانات : 

o        تنظیم دلخواه صدا

o        بلند گو روی گوشی

o        حالت Silent

o        گیره محکم روی گوشی

o        تکنولوژی بهبود کیفیت

o        عملکرد پشتیبانی برق

o        قابلیت انسداد تماسهای ورودی

o        ۱۰۰ حافظه با نام وشماره

o        زنگ پلی فونیک ۳۰ ملودی / ۱۰ آهنگ روی گوشی

o        چراغ نمایش برای تماسهای ورودی

o        گیره دیواری دستگاه اصلی

o        عمر باطری: تا ۱۰ ساعت زمان مکالمه/ ۶ روز آماده به کار

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG3612BX    

 دارای امکانات : 

o        دارای دو گوشی بیسیم

o        تنظیم دلخواه صدا

o        بلند گو روی گوشی

o        حالت Silent

o        گیره محکم روی گوشی

o        تکنولوژی بهبود کیفیت

o        عملکرد پشتیبانی برق

o        قابلیت انسداد تماسهای ورودی

o        ۱۰۰ حافظه با نام وشماره

o        زنگ پلی فونیک ۳۰ ملودی / ۱۰ آهنگ روی گوشی

o        چراغ نمایش برای تماسهای ورودی

o        گیره دیواری دستگاه اصلی

o        عمر باطری: تا ۱۰ ساعت زمان مکالمه/۶ روز آماده به کار

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG6511

دارای امکانات : 

o        دارای منو فارسی و عربی

o        تقویم فارسی

o        فن آوری وضوح صدا

o        ۲۰ درصد برد بیشتر نسبت به مدل های قبلی

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        صفحه نمایش نورانی

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی

o        تعداد ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن

o        طراحی ضد لغزش گوشی

o         دارای Caller ID

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        کیفیت ساخت بالا

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG3721BX     

 دارای امکانات : 

o        سیستم پیام گیر وشمارش پیامها: ۱۸ دقیقه

o        بلند گو روی گوشی

o        ویژگی Silent

o        گیره محکم روی گوشی

o        تکنولوژی بهبود کیفیت

o        تنظیم دلخواه صدا

o        عملکرد پشتیبانی برق

o        قابلیت انسداد تماسهای ورودی

o        ۱۰۰حافظه با نام وشماره تلفن

o        زنگ پلی فونیک ۳۰ ملودی / ۱۰ آهنگ روی گوشی

o        چراغ نمایش برای تماسهای ورودی

o        گیره دیواری دستگاه اصلی

o        عمر باطری گوشی تلفن: تا ۱۰ ساعت زمان مکالمه/ ۶ روز آماده به کار

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        کیفیت ساخت بالا

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG3722BX

دارای امکانات : 

o        ارای دو گوشی سیار (بیسیم)

o        منشی تلفنی ۱۸ دقیقه ای وشمارش پیامها

o        دارای منو و کیبورد فارسی

o        بلند گو روی گوشی

o        حالت Silent

o        گیره محکم روی گوشی بیسیم

o        تکنولوژی بهبود کیفیت صدا

o        تنظیم دلخواه صدا

o        عملکرد پشتیبانی برق

o        قابلیت انسداد تماسهای ورودی

o        ۱۰۰حافظه با نام و شماره تلفن

o        زنگ پلی فونیک ۳۰ ملودی / ۱۰ آهنگ روی گوشی

o        چراغ نمایش برای تماسهای ورودی

o        گیره دیواری دستگاه اصلی

o        عمر باطری گوشی تلفن : تا ۱۰ ساعت زمان مکالمه/ ۶ روز آماده به کار

o        کیفیت ساخت بالا

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG6521BX     

 دارای امکانات : 

o        دارای منو فارسی و عربی

o        سیستم گویا برای زنگ ساعت هشدار باتری

o        تقویم فارسی

o        فن آوری وضوح صدا

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        سیستم منشی تمام دیجیتال

o        صفحه نمایش نورانی

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی

o        تعداد ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن

o        طراحی ضد لغزش گوشی

o        کیفیت ساخت بالا

o        دارای Caller ID

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG6821         

دارای امکانات : 

o        دارای منو فارسی و عربی

o        تقویم فارسی

o        فن آوری وضوح صدا

o        ۲۰ درصد برد بیشتر نسبت به مدل های قبلی

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        صفحه نمایش نورانی

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی

o        تعداد ۵۰ حافظه نام و شماره تلفن

o        طراحی ضد لغزش گوشی

o         دارای Caller ID

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        کیفیت ساخت بالا

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG2360JX     

 دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه تلفن

o        دارای Caller ID گویا

o        فن آوری تقویت صدا

o        صفحه نمایش نورانی

o        نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و پیام ضبط شده

o        دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی

o        امکان مکالمه همزمان سه نفر با یک خط شهری

o        ارتباط داخلی بین گوشی و پایه

o         گیره اتصال به کمر و فیش ورودی  Head Set

o        قابلیت قفل کردن صفحه کلید

o        ساخت ژاپن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG2361JX

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        دارای دو گوشی

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه

o        دارای  Caller ID گویا

o        فن آوری تقویت صدا

o        صفحه نمایش نورانی

o        نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و پیام ضبط شده

o        دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی

o        امکان مکالمه همزمان چهار نفر با یک خط شهری

o        ارتباط داخلی بین گوشی ها و پایه

o        گیره اتصال به کمر و فیش ورودی Head Set

o        قابلیت قفل کردن صفحه کلید

o        ساخت ژاپن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG 3811/3812       

 دارای امکانات : 

o        مدلهای دو گوشی (۳۸۱۲) و تک گوشی (۳۸۱۱) پاناسونیک

o        عملکرد پشتیبانی برق

o        صفحه نمایش روشن و نورانی

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه

o        دفترچه تلفن اشتراکی با ۱۰۰ حافظ

o        امکان مکالمه هم زمان چهار نفر با یک خط شهری(۳۸۱۲)

o        قابلیت قفل کردن صفحه کلید

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت ژاپن –  ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG3821/3822 JX

دارای امکانات : 

o        مدلهای دو گوشی (۳۸۲۲) و تک گوشی (۳۸۲۱) پاناسونیک

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        عملکرد پشتیبانی برق

o        صفحه نمایش روشن و نورانی

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه

o        دفترچه تلفن اشتراکی با ۱۰۰ حافظ

o        امکان مکالمه هم زمان چهار نفر با یک خط شهری(۳۸۲۲)

o        قابلیت قفل کردن صفحه کلید

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت ژاپن- ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG6561BX     

 دارای امکانات : 

o        فزایش برد ۲۰ درصدی نسبت به مدل های قدیمی

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        امکان ارتباط بین پایه و گوشی

o        سازگار با سیستم Caller ID

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی بیس و گوشی بیسیم

o        قفل شماره گیر

o        دارای امکان شماره گیری آسان با کلید های روی پایه

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o        دارای دفترچه لیست سیاه برای مسدود کردن تماس ناخواسته

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG9341BX

دارای امکانات : 

o        دارای صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        سیستم گویا برای زنگ ساعت، هشدار باتری و Caller ID

o        صفحه نمایش روشن و نورانی

o        قابلیت برنامه ریزی جهت عدم دریافت تماس های مزاحم

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        قابل افزایش تا شش گوشی

o         دارای امکان تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده Caller ID

o        نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و پیام ضبط شده

o        دفترچه تلفن اشتراکی با ۵۰ حافظه

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی

o        قابلیت قفل کردن صفحه کلید

o        امکان مکالمه هم زمان چهار نفر با یک خط شهری

o        ارتباط داخلی بین پایه و گوشی تلفن

o        گیره اتصال به کمر و فیش ورودی Head Set

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG3661JX     

 دارای امکانات : 

o        مدل دو گوشی ـ باسیم و بی سیم

o        کارکرد گوشی باسیم هنگام قطعی برق

o        صفحه نمایش بزرگ و نورانی روی گوشی ها

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        قابلیت تنظیم جهت عدم دریافت تماسهای مزاحم

o        دارای Caller ID

o        دارای ملودی های پلی فونیک برای زنگ گوشی

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه

o        پنج حافظه برای شماره گیری سریع از روی گوشی باسیم

o        صفحه کلید بزرگ و نورانی روی گوشی بیسیم

o        بلندگوی دیجیتال روی گوشی ها

o        امکان مکالمه همزمان چهار نفر با یک خط شهری

o        قابل نصب بر روی دیوار

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت ژاپن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG3662JX        

دارای امکانات : 

o        مدل سه گوشی ـ یک باسیم و دو بی سیم

o        کارکرد گوشی باسیم هنگام قطعی برق

o        صفحه نمایش بزرگ و نورانی روی گوشی ها

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        قابلیت تنظیم جهت عدم دریافت تماسهای مزاحم

o        دارای Caller ID

o        دارای ملودی های پلی فونیک برای زنگ گوشی

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه

o        پنج حافظه برای شماره گیری سریع از روی گوشی باسیم

o        صفحه کلید بزرگ و نورانی روی گوشی تلفن بی سیم

o        بلندگوی دیجیتال روی گوشی ها

o        امکان مکالمه همزمان چهار نفر با یک خط شهری

o        قابل نصب بر روی دیوار

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت ژاپن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG6451/6461BX

دارای امکانات : 

o        کارکرد گوشی باسیم هنگام قطعی برق

o        تقویم و منوی فارسی

o        صفحه نمایش بزرگ و نورانی روی گوشی ها

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ـ فقط ۶۴۶۱

o        قابلیت تنظیم جهت عدم دریافت تماسهای مزاحم

o        دارای Caller ID

o        دارای ملودی های پلی فونیک برای زنگ گوشی

o        نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و شارژ باتری

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه

o        پنج حافظه برای شماره گیری سریع از روی گوشی باسیم

o        صفحه کلید بزرگ و نورانی روی گوشی بیسیم

o        بلندگوی دیجیتال روی گوشی ها

o        امکان مکالمه همزمان چهار نفر با یک خط شهری

o        قابل نصب بر روی دیوار

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG2480 BX

دارای امکانات : 

o        تلفن بیسیم دو خط با قابلیت برقراری ارتباط کنفرانس ۳ نفره

o        امکان ذخیره ۵۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        دارای Caller ID گویا

o        فن آوری بهبود کیفیت صدا

o        بلند گوی دیجیتال دوطرفه روی گوشی تلفن بیسیم

o        صفحه نمایش نورانی ۳ سطری روی گوشی بیسیم

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG9385BX

دارای امکانات : 

o        تقویم فارسی

o        دارای منوی فارسی

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        صفحه نمایش روشن و نورانی

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        قابل افزایش تا شش گوشی

o        دارای Caller ID و امکان تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و پیام ضبط شده

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه

o        صفحه کلید نورانی و بلند گوی دجیتال روی گوشی

o        ارتباط داخلی بین پایه و گوشی

o        به همراه گیره اتصال به کمر و فیش ورودی هدست

o        استفاده از باطری شارژی نیم قلمی

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG939        

دارای امکانات : 

o        KX-TG9385 / KX-TG9391

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG9581B

دارای امکانات : 

o        پشیبانی از دوخط تلفن

o        سهولت استفاده برای همه

o        دارای منشی تلفنی برای دو خط

o        قابلیت برقراری ارتباط با تلفن های همراه هوشمند(Link 2 Cell) امکان اتصال همزمان ۴ تلفن هوشمند و قابلیت پاسخ گویی به تماس تلفن موبایل خود با گوشی بیسیم این امکان در مواردی که تلفن همراه شما در شارژ است و یا دست رسی آن سخت است میتواند مورد استفاده قرار گیر-امکان تعریف زنگ مختلف برای تشخیص تماسهای موبایلی با دیگر تماس ها وجود دارد.

o        امکان برقراری کنفرانس ۳ نفره

o        قابلیت وصل به کامپیوتر از طریق پورت USB،به منظور پاسخ گویی از طریق کامپیوتر و مدریت تماس ها از طریق نرم افزار Outlook

o        کارکرد در صورت نبود برق

o        دارای صفحه نمایش بزرگ با نور پشت ضمینه

o        دارای کالر آیدی سخن گو – Talking Caller ID – خواندن اسم تماس گیرنده

o        داره حافظه ۲۵۰ تایی برای شماره های لیست سیاه

o        امکان انتقال اسم و شماره تلفن افراد از روی گوشی تلفن همراه  ازطریق بلوتوث-Bluetooth

o        دارای حافظه ۱۰ تایی برای برقراری تماس با یک دکمه

o        فناوری کاهش نویز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TGE272S        

دارای امکانات : 

o        دارای دو گوشی بیسیم و قابلیت تماس با بیس

o        سیستم منشی تلفنی هوشمند

o        دارای دکمه های بزرگ برای سهولت در تماس روی گوشی ها و پایه

o        صفحه نمایش بزرگ با نور پشت ضمینه روی گوشی ها

o        قابلیت برقراری ارتباط با تلفن های همراه هوشمند(Link 2 Cell) امکان اتصال همزمان ۲ تلفن هوشمند و قابلیت پاسخ گویی به تماس تلفن موبایل خود با گوشی بیسیم این امکان در مواردی که تلفن همراه شما در شارژ است و یا دست رسی آن سخت است میتواند مورد استفاده قرار گیر-امکان تعریف زنگ مختلف برای تشخیص تماسهای موبایلی با دیگر تماس ها وجود دارد.

o        دارای کالر آیدی سخن گو – Talking Caller ID – خواندن اسم تماس گیرنده

o        دکمه کاهش نویز

o        کارکرد در صورت نبود برق

o        بلوتوث

o        قابلیت اتصال هدست

o        مسدود کردن تماسهای ناخواسته – Black List

o        امکان ثبت ۳۰۰۰ شماره و نام در دفتر چه تلفن

o        حالت شب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TGF340B         

دارای امکانات : 

o        دارای منشی تلفنی با قابلیت ضبط تا ۱۷ دقیقه پیام

o        دارای صفحه نمایش بزرگ ۳٫۴ اینچی روی پایه باسیم (رومیزی) با نور پشت ضمینه سفید

o        استفاده آسان برای سالمندان

o        سه دکمه قابل تعریف برای شماره گیری سریع

o        داره حافظه ۲۵۰ تایی برای شماره های لیست سیاه

o        دارای کالر آیدی سخن گو – Talking Caller ID – خواندن اسم تماس گیرنده

o        فناوری کاهش نویز دو طرفه

o        قابلیت baby monitor- برای کنترل و مونیتور بچه

o        کارکرد در صورت نبود برق

o        دارای اسپیکرفون قوی روی پایه و بیسیم

o        دارای دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ اسم و شماره تماس

o        امکان ارتباط صوتی پایه و بیسیم

o        دارای پورت هدست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG1711 BX      

دارای امکانات : 

o        قابلیت نصب بر روی دیوار

o        دارای صفحه نمایش نورانی روی گوشی

o        Caller ID (نشان دهنده شماره تماس گیرنده)

o        قابلیت نصب بر روی دیوار

o        دارای ۵۰ حافظه شماره تلفن به همراه نام

o        طراحی زیبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG7511BX       

دارای امکانات : 

o        نمایشگر بزرگ ۲٫۱ اینچی روی گوشی بیسیم

o        امکان مسدود کردن تماس های ناخواسته

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم

o        حالت شب

o        SMS (در صورت پوشش مخابرات)

o        زنگ پلی فونیک ۱۴ ملودی و ۶ آهنگ روی گوشی

o        دفترچه تلفن با ۲۰۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی گوشی تلفن بیسیم

o        منو فارسی

o        ساخت چین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG2511/2521BX       

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای(فقط ۲۵۲۱)

o        حالت شب

o        دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی  گوشی بیسیم

o        ۵ زنگ پلی فونیک و ۵ زنگ معمولی روی گوشی بیسیم

o        دارای صفحه نمایش نورانی روی گوشی

o        تکنولوژی بهبود کیفیت صدا

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG 4711       

دارای امکانات : 

o        قابلیت تنظیم جهت عدم دریافت تماسهای مزاحم

o        امکان ارتباط داخلی بین گوشی ها و پایه

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی  گوشی بیسیم

o        امکان ذخیره ۵۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی های تلفن بیسیم

o        حالت شب

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG2721\2711BX       

دارای امکانات

( گوشی تلفن بیسیم پاناسونیک مدل منشی دار KX-TG2721 و مدل بدون منشی  KX-TG2711 )

o        سیستم پیام گیر وشمارش پیامها: ۱۸ دقیقه

o        دارای دو گوشی بیسیم برای منشی دار (مدل KX-TG2722)

o        دارای دو گوشی بیسیم برای بدون منشی (مدل KX-TG2712)

o        بلند گو روی گوشی تلفن

o        تکنولوژی بهبود کیفیت

o        تنظیم دلخواه صدا

o        مجهز به دکمه Locator برای پیدا کردن گوشی گم شده

o        ۵۰حافظه با نام وشماره تلفن

o        گیره دیواری دستگاه اصلی

o        عمر باطری گوشی تلفن: درحال انتظار ۱۷۰ ساعت

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی برای گوشی بیسیم

o        برد دستگاه : ۶۰ متر در فضای داخلی و ۳۰۰ متر در فضای بیرون

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG 8521        

دارای امکانات : 

o        منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        قابلیت خواندن آسان با صفحه نمایش بزرگ رنگی ۲ اینچی

o        حالت کاهش مصرف

o        بلند گوی دو طرفه روی گوشی بیسیم

o        SMS : پیام کوتاه(بستگی به عضویت در سیستم مخابرات)

o        قابلیت انسداد تماس ورودی

o        ۲۰۰ حافظه با نام و شماره تلفن

o        زنگ پلی فونیک ۱۲ ملودی و ۸ آهنگ روی گوشی

o        دارای ۲۰ درصد برد بیشتر نسبت به مدل های قدیمی

o        ۵۰ حافظه شماره های تماس گیرنده

o        زمان مکالمه تا ۸ ساعت و عمر باطری در حالت انتظار ۲۵۰ ساعت

o        استفاده از باطری نیم قلم شارژی برای گوشی بیسیم

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG8511          

دارای امکانات : 

o        قابلیت خواندن آسان با صفحه نمایش بزرگ رنگی ۲ اینچی

o        حالت کاهش مصرف

o        بلند گوی دو طرفه روی گوشی بیسیم

o        SMS : پیام کوتاه(بستگی به عضویت در سیستم مخابرات)

o        قابلیت انسداد تماس ورودی

o        ۲۰۰ حافظه با نام و شماره تلفن

o        زنگ پلی فونیک ۱۲ ملودی و ۸ آهنگ روی گوشی

o        دارای ۲۰ درصد برد بیشتر نسبت به مدل های قدیمی

o        ۵۰ حافظه شماره های تماس گیرنده

o        زمان مکالمه تا ۸ ساعت و عمر باطری در حالت انتظار ۲۵۰ ساعت

o        استفاده از باطری نیم قلم شارژی برای گوشی بیسیم

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG4222 B        

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای

o        دارای دو گوشی تلفن بیسیم

o        امکان ذخیره ۵۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        دارای Caller ID تک سیستم*

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی گوشی های بیسیم

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی های تلفن بیسیم

o        صفحه نمایش نورانی ۱٫۴ اینچی

o        قابلیت نصب روی دیوار

o        امکان مکالمه مداوم بیش از ۱۰ ساعت  یا ۶ روز آماده به کار

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG8611           

دارای امکانات : 

o        دارای صفحه نمایش رنگی بزرگ

o        حالت شب

o        حالت کاهش مصرف

o        بلند گوی دو طرفه روی گوشی بیسیم

o        حالت مراقبت از بچه

o        دارای تقویم و ساعت زنگ دار پیشرفته

o        SMS : در صورت پوشش مخابرات

o        زنگ پلی فونیک ۳۰ ملودی و ۸ آهنگ روی گوشی

o        ۵۰ حافظه شماره های تماس گیرنده

o        استفاده از باطری نیم قلم شارژی برای گوشی بیسیم

o        قابلیت بلوتوث شماره تلفن های دفترچه تلفن

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG5521/5522       

دارای امکانات : 

o        ارای منشی تلفنی تمام دیجیتال ۲۰ دقیقه ای

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی بیسیم

o        دارای دو گوشی بیسیم (فقط ۵۵۲۲)

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه نام و شماره تلفن

o        دارای ۱۰ زنگ پلی فونیک و ۵ زنگ روی گوشی

o        دارای Caller ID با حافظه ۵۰ شماره

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG2512/2522 BX      

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای(فقط ۲۵۲۲)

o        دارای دو گوشی بیسیم

o        حالت شب

o        دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی  گوشی بیسیم

o        ۵ زنگ پلی فونیک و ۵ زنگ معمولی روی گوشی بیسیم

o        دارای صفحه نمایش نورانی روی گوشی

o        تکنولوژی بهبود کیفیت صدا

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG4741/4742 B

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای

o        دارای دو گوشی تلفن بیسیم (فقط ۴۷۴۲)

o        قابلیت تنظیم جهت عدم دریافت تماسهای مزاحم

o        امکان ارتباط داخلی بین گوشی ها و پایه

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی بیس و گوشی بیسیم

o        امکان ذخیره ۵۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی های تلفن بیسیم

o        حالت شب

o        امکان مکالمه توسط پایه دستگاه

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG6582B      

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        دارای دو گوشی تلفن بیسیم

o        امکان ارتباط بین پایه و گوشی ها

o        دارای کالر آیدی گویا (تک سیستم*)

o        تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        بلندگوی دیجیتال دو طرفه روی بیس و گوشی بیسیم

o        حافظه ۵۰ شماره ای همراه نام و شماره تلفن

o        امکان شماره گیری آسان با کلید های روی پایه

o        شماره گیری نورانی روی گوشی

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی های تلفن بیسیم

o        دارای بلوتوث

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG6841          

دارای امکانات : 

o        دارای یک گوشی بیسیم

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        صفحه نمایش بزرگ روی پایه

o        عملکرد پشتیبانی برق کارکرد درصورت قطع برق

o        صفحه نمایش روشن و نورانی

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه

o        دفترچه تلفن اشتراکی با ۱۰۰ حافظه

o        امکان مکالمه هم زمان سه نفر با یک خط شهری

o        لیست سیاه (امکان مسدود کردن شماره های دلخواه)

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        افزایش بیست درصدی برد بیسیم نصب به مدل های قدیمی

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG6842      

دارای امکانات : 

o        دارای دو گوشی بیسیم

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        صفحه نمایش بزرگ روی پایه

o        عملکرد پشتیبانی برق کارکرد درصورت قطع برق

o        صفحه نمایش روشن و نورانی

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه

o        دفترچه تلفن اشتراکی با ۱۰۰ حافظه

o        امکان مکالمه هم زمان سه نفر با یک خط شهری

o        لیست سیاه (امکان مسدود کردن شماره های دلخواه)

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        افزایش بیست درصدی برد بیسیم نصب به مدل های قدیمی

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG7642         

دارای امکانات : 

o        ارای دو گوشی بیسیم

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای

o        امکان ارتباط داخلی بین گوشی ها و پایه

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        عملکرد پشتیبانی برق

o        بلوتوث

o        تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        امکان ذخیره ۵۰ حافظه شماره تلفن به همراه نام

o        امکان مسدود کردن تماس های ناخواسته

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی بیس و گوشی های تلفن بیسیم

o        فن آوری تقویت صدا

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG7741/7742 B      

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای

o        امکان ارتباط داخلی بین گوشی ها و پایه

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        امکان شماره گیری و تماس آسان توسط بیس

o        قابلیت اتصال به موبایل

o        دارای دو گوشی بیسیم (فقط ۷۷۴۲)

o        بلوتوث

o        تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی های تلفن بیسیم

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی بیس و گوشی بیسیم

o        امکان ذخیره ۵۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        حالت شب

o        امکان مسدود کردن تماس های ناخواسته

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG7872 B         

دارای امکانات : 

o        دارای دو گوشی بیسیم

o        منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸ دقیقه ای

o        SMS

o        امکان شماره گیری آسان توسط بیس

o        دارای پورت USB

o        امکان مسدود کردن تماس های ناخواسته

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی های تلفن بیسیم

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی بیس و گوشی های تلفن بیسیم

o        امکان ذخیره ۵۰ حافظه شماره تلفن به همراه نام

o        تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        پشتیبانی برق(کارکرد در صورت قطع برق)

o        دارای امکان بلوتوث

o        نویز گیر پیشرفته

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG4771 B      

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای

o        کارکرد بیس به هنگام قطع برق

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه شماره تلفن و نام

o         امکان کنفرانس ۳ نفره

o        حالت شب

o        تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o        امکان ارتباط داخلی بین گوشی  و پایه

o        امکان مسدود کردن تماس های ناخواسته

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی بیس و گوشی بیسیم

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG6671 B       

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای

o        امکان کار کردن بیس در هنگام قطع برق

o        تعیین ۵ شماره برای شماره گیری سریع روی گوشی بیسیم

o        نمایشگر نورانی روی گوشی

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی بیس و گوشی تلفن بیسیم

o        امکان ذخیره ۱۰۰ حافظه شماره تلفن به همراه نام

o        امکان مسدود کردن تماس های ناخواسته

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o        حالت شب

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG9391      

دارای امکانات : 

o        کارکرد گوشی باسیم هنگام قطعی برق فقط یک خط

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی گوشی ثابت

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        صفحه نمایش روشن و نورانی

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        دارای Caller ID و امکان تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و پیام ضبط شده

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه

o        صفحه کلید نورانی و بلند گوی دجیتال روی گوشی

o        ارتباط داخلی بین پایه و گوشی تلفن

o        به همراه گیره اتصال به کمر و فیش ورودی هدست

o        استفاده از باطری شارژی نیم قلمی

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX- TG9471/9472 B       

دارای امکانات : 

o        لفن بیسیم دو خط با قابلیت برقراری کنفرانس ۴ نفره

o        دارای دو گوشی تلفن بیسیم ( فقط ۹۴۷۲ )

o        دارای پورت USB

o        دارای صفحه نمایش بزرگ جهت مشاهده آسان حروف و اعداد روی صفحه تلفن

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال با ظرفیت ضبط ۴۰ دقیقه ای

o        دارای کالرآیدی پشت خطی در صورت پشتیبانی مخابرات

o        تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی بیس و گوشی بیسیم

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        حالت شب

o        سفارش امریکا ( به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TGF350N        

دارای امکانات : 

o        دارای منشی تلفنی با قابلیت ضبط تا ۱۷ دقیقه پیام

o        دارای صفحه نمایش بزرگ ۳٫۴ اینچی روی پایه باسیم (رومیزی) با نور پشت ضمینه سفید

o        استفاده آسان برای سالمندان

o        سه دکمه قابل تعریف برای شماره گیری سریع

o        داره حافظه ۲۵۰ تایی برای شماره های لیست سیاه

o        دارای کالر آیدی سخن گو – Talking Caller ID – خواندن اسم تماس گیرنده

o        فناوری کاهش نویز دو طرفه

o        قابلیت baby monitor- برای کنترل و مونیتور بچه

o        کارکرد در صورت نبود برق

o        دارای اسپیکرفون قوی روی پایه و بیسیم

o        دارای دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ اسم و شماره تماس

o        امکان ارتباط صوتی پایه و بیسیم

o        دارای پورت هدست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG9331BX       

دارای امکانات : 

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال

o        صفحه نمایش روشن و نورانی

o        قابلیت برنامه ریزی جهت عدم دریافت تماس های مزاحم

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        دارای Caller ID و امکان تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و پیام ضبط شده

o        دفترچه تلفن اشتراکی با ۵۰ حافظه

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی بیسیم

o        قابلیت قفل کردن صفحه کلید

o        امکان مکالمه هم زمان چهار نفر با یک خط شهری

o        ارتباط داخلی بین پایه و گوشی

o        گیره اتصال به کمر و فیش ورودی Head Set

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی

o        کیفیت ساخت بالا

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++-

 

55- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG2340      

دارای امکانات : 

o        صفحه کلید و بلندگوی دیجیتال روی پایه تلفن

o        دارای Caller ID گویا

o        فن آوری تقویت صدا

o        صفحه نمایش نورانی

o        نشانگر نورانی جهت اعلام تماس و پیام ضبط شده

o        دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی

o        امکان مکالمه همزمان سه نفر با یک خط شهری

o        ارتباط داخلی بین گوشی و پایه

o        گیره اتصال به کمر و فیش ورودی Head Set

o        قابلیت قفل کردن صفحه کلید

o        ساخت ژاپن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG9311BX       

دارای امکانات : 

o        صفحه نمایش روشن و نورانی

o        قابلیت برنامه ریزی برای عدم دریافت تماسهای مزاحم

o        حالت شب ـ تنظیم دستگاه در حالت بی صدا

o        قابلیت افزایش تا ۶ گوشی

o        امکان تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده Caller ID

o        نشانگر نورانی جهت اعلام تماس

o        دفترچه تلفن اشتراکی با ۵۰ حافظه

o        صفحه کلید نورانی و بلندگوی دیجیتال روی گوشی تلفن

o        قابلیت قفل کردن صفحه کلید

o        امکان مکالمه هم زمان چهار نفر با یک خط شهری

o        گیره اتصال به کمر و فیش ورودی Head Set

o        استفاده از باتری شارژی نیم قلمی برای گوشی تلفن

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG6591/6592 B      

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۲۰ دقیقه ای

o        دارای دو گوشی بیسیم (فقط مدل ۶۵۹۲)

o        تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        نمایشگر نورانی روی گوشی

o        امکان مسدود کردن تماس های ناخواسته

o        امکان ارتباط داخلی بین گوشی ها و پایه

o        امکان ذخیره ۱۰۰ حافظه شماره تلفن به همراه نام

o        حالت شب

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG6672 B       

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای

o        دارای دو گوشی بیسیم -امکان کنفرانس ۴ نفره

o        امکان مسدود کردن تماس های ناخواسته

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        حالت شب

o        تنظیم زنگ های مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        امکان تعریف ۵ شماره برای شماره گیری سریع روی گوشی ها بیسیم

o        بلندگوی دیجیتال ۲ طرفه روی بیس و گوشی بیسیم

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی تلفن بیسیم

o        کارکرد بیس به هنگام قطع برق

o        امکان ارتباط داخلی بین گوشی ها و پایه

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت مالزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59- تلفن بیسیم پاناسونیک مدل

Panasonic KX-TG7731 B      

دارای امکانات : 

o        سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال ۱۸دقیقه ای

o        دارای Caller ID گویای تک سیستم*

o        قابلیت اتصال به موبایل

o        بلوتوث

o        تنظیم زنگهای مختلف برای شناسایی تماس گیرنده

o        استفاده از باطری نیم قلمی برای گوشی های تلفن بیسیم

o        امکان ذخیره ۵۰ حافظه شماره تلفن و نام

o        حالت شب

o        امکان مسدود کردن تماس های ناخواسته

o        سفارش امریکا ( *به شکل فابریک برای سیستم مخابرات و برق ایران ساخته نشده ممکن است بعضی از امکانات آن در ایران کار نکند)

o        ساخت چین